U bevindt zich hier: Services / Diensten »  » Ruimtelijke economie

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Ruimtelijke economie

Economische analyses worden uitgevoerd op verschillende geografische schaalniveaus: van het Europees niveau tot het niveau van een specifieke regio of stad. Economische programma’s worden vooral voor regionale overheden en gemeenten opgesteld. Wij vinden het belangrijk dat bedrijven daarin een actieve rol innemen. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen het ontwikkelen van strategische visies en concrete actieprogramma’s. De uitwerking van ontwikkelingsstrategieën wordt gekenmerkt door:

 • analyse van het profiel en de huidige sterke en zwakke punten van een regio
 • analyse van relevante trends: hoe met innovatiebeleid inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en wat betekenen de demografische veranderingen voor de regionale economie?
 • het opstellen van uitdagende lange termijn (gebiedsontwikkelings)visie voor de komende tien tot vijftien jaar, die gekenschetst kan worden als realistisch-ambitieus, met synergie tussen economie, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit
 • vertaling van visies of streefbeelden in concrete doelstellingen
Een verdere uitwerking kan worden gegeven in de vorm van een actieplan of roadmap. De tijdshorizon is daarbij vaak maximaal vijf jaar. Per strategische doelstelling worden acties geformuleerd. Deze kunnen onder meer gericht zijn op:
 • versterking van de economische structuur en de (verdere) ontwikkeling van clusters
 • bieden van voldoende ruimte, van de juiste kwaliteit aan bedrijven en kantoren (werklocaties)
 • versterking van (kennis)netwerken
 • verbeteren van aansluiting onderwijs op vragen vanuit bedrijfsleven
 • promotie, acquisitie en relatiemanagement
 • effectieve opzet van de uitvoering
Om een succesvol ruimtelijk-economisch beleid te kunnen voeren, is het zaak om regelmatig te analyseren wat het beleid heeft opgeleverd of kan opleveren. Vandaar dat BCI ook vaak betrokken is bij evaluaties van beleid.

Onze toegevoegde waarde

 • Aanpak mogelijk vanuit economisch, ruimtelijke of infrastructurele invalshoek of juist een combinatie van deze drie
 • Veel ervaring met verschillende schaalniveaus
 • Interactief proces met bedrijven en kennisinstellingen

Voorbeeldactiviteiten van ons bureau

Binnen ruimtelijke economie biedt BCI o.a. de volgende diensten aan:

 • Opstellen van toekomstvisies
 • Economische actieplannen en roadmaps
 • Verdiepende economische analyses

Voorbeeldprojecten Ruimtelijke economie

Nieuwe concepten

BCI denkt mee over de ontwikkeling en inrichting van hoogwaardige bedrijvenparken zoals bijv. de High Tech Campus (in Eindhoven), Kennispark Twente (Enschede) en Estec (in Noordwijk). We hebben daarvoor een eigen campus conceptontwikkelingsvisie opgesteld. Daarnaast hebben we in in de afgelopen jaren in diverse regio’s ook concrete plannen opgesteld hoe speerpunten of clusters in regio’s versterkt zouden kunnen worden, niet alleen via kennisontwikkeling, maar ook via nieuwe ruimtelijk-economische concepten. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingen van nieuwe vestigingsomgevingen rond Schiphol (Amsterdam Connecting Trade), maar eveneens rond Greenport Venlo. BCI vindt het ook belangrijk om toekomstige economische ontwikkelingen te vertalen in ruimtelijke eindbeelden (kaartbeelden en beeldbepalende lokaties). Voorbeelden hiervan zijn Noordoost-Brabant en bijdragen aan de Ruimtelijk Economische Schipholregio.

Een belangrijke tool die BCI daarbij hanteert is de clusterklok. Deze geeft inzicht in de verschillende bepalende factoren waarmee overheden clusters en topsectoren kunnen versterken. Daarbij zijn zowel generieke factoren van belang, die bijdragen aan het vestigingsklimaat voor alle economische activiteit, als specifieke factoren waar maatwerk noodzakelijk is afhankelijk van de sector of het cluster.Referenties Ruimtelijke Economie

Ruimtelijk-economische analyses en verkenningen
 • Gemeente Den Bosch : Profilering economisch beleid
 • Gemeente Eindhoven: Positionering Brainport Avenue
 • Gemeente Hilversum : Ruimtelijk-economische ontwikkelings scenario's
 • Gemeente Nijmegen : Kernactiviteiten economische beleid
 • Kamer van Koophandel Den Haag : Economische onderbouwing ROM Haaglanden
 • Kamer van Koophandel Amsterdam : Economische Toekomst Metropoolregio Amsterdam
 • Ministerie van Economische Zaken : Internationale concurrentiepositie van de Randstad
 • Ministerie van Economische Zaken : Opstellen regionale ontwikkelingsprogramma’s voor EFRO
 • Ministerie van Economische Zaken : Clusterontwikkeling in Nederland door Pieken in de Delta
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Economische speerpunten Randstad 2040
 • Provincie Drenthe : Opstellen EU-structuurfondsprogramma's
 • Provincie Gelderland : Ruimtelijk-economische visie op de West – Oost corridor
 • Provincie Groningen : Opstellen EU-structuurfondsprogramma's
 • Provincie Limburg : Prognoses ontwikkeling fysieke omgeving; bouwstenen Provinciaal Omgevingsplan
 • Provincie Noord-Brabant : Brabantse Economie Met Open Grenzen; analyse kansrijke clusters voor economisch beleid
 • Provincie Noord-Holland : Perspectiefvolle economische clusters in Noord-Holland
 • Provincie Overijssel : Ruimtelijk-economische visie op de West – Oost corridor
 • Provincie Zeeland : Toekomstig economische beleid (PSEB)
 • VNO-NCW : Ontwikkeling Corridor Oost-West
 • VNO-NCW : A4-corridor als planconcept

Regionaal economische ontwikkelingsprogramma's
 • Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging/ Limburgs Werkgeversvereniging: Logistiek-Industrieel Manifest
 • Gemeente Almere: Profilering economisch beleid, economische schaalsprong Almere
 • Gemeente Amstelveen: Economische toekomstvisie
 • Gemeente Doetinchem: Toekomstvisie Doetinchem
 • Gemeente Ede: Ruimtelijke inkadering (boven)regionale ISEV-terreinen
 • Gemeente Eemsmond: Economisch toekomstperspectief
 • Gemeente Gemert: Economische strategie
 • Gemeente Gennep: Economische strategie
 • Gemeente Haarlemmermeer: Visie Haarlemmermeer 2015
 • Gemeente Hilversum: Bedrijvencluster
 • Gemeente Horst: Masterplan Horst
 • Gemeente Maastricht: Analyse projecten in het kader van maatregelen voor economische structuurversterking
 • Gemeente Roermond: Evaluatie gemeentelijke strategie en ontwikkeling strategische visie
 • Gemeente Sneek: Toekomstvisie Sneek
 • Gemeente Tilburg: Analyse projecten in het kader van maatregelen voor economische structuurversterking
 • Gemeente Venlo: Herijking economisch beleid
 • Gemeente Venlo: Economische betekenis industrieel en logistiek knooppunt Venlo
 • Gemeente Venray: Structuurvisie Venray
 • Gemeente Vlaardingen: Economisch beleidsplan
 • Gemeente Vlissingen: Binnenstadsplan
 • Gemeente Vlissingen: Nota Economisch Beleid
 • Gemeente Weert: Toekomstschets
 • Gemeente Zoetermeer: Economisch beleidsplan
 • Kamer van Koophandel Rijnland: Economische vitaliteit Groene Hart
 • Kamers van Koophandel Flevoland, Gooiland en Eemland: Strategische samenwerking
 • Projectbureau Groene Hart: Bedrijven in het Groene Hart
 • Provincie Flevoland: Ondernemingshuis Flevoland
 • Provincie Flevoland: Stimulering bedrijfsinitiatieven
 • Provincie Flevoland / Kamer van Koophandel Flevoland: Bedrijfsverplaatsingen uit Flevoland
 • Provincie Gelderland: Evaluatie Gelders sociaal-economisch beleid
 • Provincie Gelderland / Provincie Overijssel: Ontwikkelingsmogelijkheden agroindustrie en agrologistiek in de A1-Protein Corridor
 • Provincie Limburg: Advies Structuurvisie Noord- en Midden-Limburg
 • Provincie Limburg: Toekomstverkenning Limburg 2015
 • Provincie Limburg / Provincie Noord-Brabant / Provincie Zeeland: Analyse en synergietoets projectvoorstellen Zuid-Nederland in het kader van maatregelen voor economische structuurversterking
 • Provincie Noord-Brabant: Actieprogramma Economie & Milieu
 • Provincie Noord-Brabant: Regionale Samenwerking Nieuwe Stijl
 • Provincie Utrecht: Provinciaal Economisch Beleidsplan
 • Provincie Utrecht: Regionaal industriebeleid
 • Provincie Utrecht: Actualisering Economisch Actieprogramma
 • Provincie Utrecht: Economische ontwikkelingsvisie
 • Provincie Zeeland: Economische ontwikkelingsvisie en actieprogramma
 • Provincie Zeeland: Opstellen samenhangend investeringsprogramma Provincie Zeeland in het kader van de TIPP-regeling
 • Provincie Zeeland: Strategische visie ‘Voortvarend Zeeland’
 • Provincie Zuid-Holland: Economische Strategie Zuidvleugel
 • Provincie Zuid-Holland e.a. : Uitvoeringsprogramma Drechtsteden
 • Provincie Zuid-Holland e.a. : Uitvoeringsprogramma Goeree Overflakkee / Hoeksche Waard
 • Regio Hollandse IJssel: Hollandse IJsselzone als werkgebied
 • Regio Noordoost-Brabant: Verankering bedrijven in de regio
 • Regio West-Brabant: Monitoring Regionaal Economisch Actieprogramma
 • SADC: Clusterontwikkeling Aerospace
 • Samenwerkingsverband Midden-Brabant: Ontwikkelingsschets Langstraatcorridor
 • Samenwerkingsverband West-Veluwe: Economisch Actieprogramma
 • Stimuleringsprogramma Regionale Economie Rivierenland: Regionaal Economische Visie en Actieplan
 • Zuidvleugel Bureau: Kansrijke clusters en projecten in de Zuidvleugel van de Randstad


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts