U bevindt zich hier: Services / Diensten »  » Werklocaties

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Werklocaties

Een specialisatie van Buck Consultants International betreft het onderzoek naar en advisering omtrent mogelijkheden en inrichting van werklocaties. BCI heeft een uitgebreide expertise op dit gebied, waarbij de volgende werkvelden te onderscheiden zijn:

 • marktonderzoek en planning van bedrijventerreinen/kantorenlocaties
 • identificatie van de juiste kwaliteit van werklocaties
 • herstructurering bedrijventerreinen
 • publiek-private samenwerking
Hierbij gaat het om marktstudies, haalbaarheidsstudies en vernieuwende concepten.

Ten behoeve van marktstudies heeft ons bureau een eigen prognosemodel ontwikkeld voor het ramen van de behoefte aan bedrijventerreinen: het PROVEST-model. Kenmerkend voor dit model is de grote transparantie: de opdrachtgever en andere betrokkenen kunnen precies volgen hoe de raming van toekomstige vraag naar bedrijfslocaties tot stand komt en met welke gegevens. De basis wordt gevormd door een grote verzameling van eigen en actueel cijfermateriaal over vestigingsplaatsaspecten van het bedrijfsleven.

In marktstudies staat de haalbaarheid van de ontwikkeling van individuele werklocaties (bedrijventerreinen, campussen/science parks, business parks, kantoorlocaties) centraal. Aandachtspunten in een dergelijke studie zijn onder andere:
 • de regionale en lokale markt voor werklocaties
 • analyse van de concurrerende ontwikkelingen in de regio en daarbuiten: wat is de onderscheidende positie?
 • het definiëren van concrete doelgroepen en het daarbij behorende uitgiftetempo
 • adviseren over haalbaarheid, realisatie en randvoorwaarden

BCI is actief bij het betrekken van private partijen bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Hoe kan private financiering de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen ondersteunen en zijn private partijen bereid om mee te investeren in nieuwe terreinen. BCI is met andere woorden actief op het gebied van de ‘verzakelijking van de bedrijventerreinen markt’.

Onze toegevoegde waarde

 • Ondernemingsgerichte aanpak
 • Scherpe analyse van marktkansen voor (nieuwe) werklocaties
 • Advisering over de financiering van plannen
 • Jarenlange ervaring met herstructurering van bedrijventerreinen 

Voorbeeldactiviteiten van ons bureau

 • Behoefteraming marktvraag
 • Herontwikkeling
 • Regionale agendaontwikkeling
 • Financiering van businessplannen 

Voorbeeldprojecten Werklocaties

Bedrijventerreinen programmering Haaglanden

Zoals in veel regio’s heeft ook Haaglanden te maken met tegenvallende uitgiftes van bedrijventerreinen door de lage economische groei, maar ook door de ‘verdienstelijking’ van de economie. Met de vijf gemeenten is een akkoord bereikt over het schrappen van plannen voor nieuwe terreinen, het inzichtelijk maken van de financiële consequenties en het maken van afspraken over hoe gemeenten onderling elkaar kunnen compenseren voor de verliezen die zijn ontstaan.

Als instrument bij dit proces heeft BCI gebruik gemaakt van BALANS, een set van spelregels en zienswijzen om de noodzaak en meerwaarde van gezamenlijk optrekken duidelijk te maken.Herstructurering met ondernemersvisie

In veel gemeenten en regio’s staat herstructurering van verouderde bedrijventerreinen hoog op de agenda. BCI is bij tal van dit soort projecten betrokken en heeft daarbij een onderscheidende aanpak ontwikkeld. Het accent ligt op het betrekken van ondernemers bij deze vaak complexe en langlopende processen. Concreetheid en actiegerichtheid spreken ondernemers aan. Zij zijn daardoor ook vaak bereid op hun eigen kavels noodzakelijke aanpassingen te plegen. In de praktijk is ook gebleken dat in de overheidsfinanciering veel winst is te behalen door budgetten van verschillende overheden en bedrijven op het juiste moment aan elkaar te koppelen. BCI heeft succesvolle projecten afgerond in o.a. Nijmegen, Zeist. Hardinxveld Giesendam, Hilversum, Amsterdam, Haarlemmermeer.

Referenties Werklocaties

 • Hoeksche Waard: Kwalitatieve raming behoefte bedrijventerreinen
 • CV Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje Vier: Vestigingsbeleid Greenport Venlo
 • Gemeente Westland: Vraag- en aanbodraming bedrijventerreinen MRA
 • Gemeente Wijk bij Duurstede: Regionaal Convenant Werklocaties Zuidoost- Utrecht
 • Gemeente Zeist: Quickscan Bedrijventerreinen
 • Green Park Aalsmeer: Grondprijsanalyse regio Aalsmeer
 • Kamer van Koophandel Brabant: Regionale visie werklocaties Noordoost-Brabant , Zuidoost-Brabant , Midden en West-Brabant
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Praktijkvoorbeelden Verzakelijking Bedrijventerreinen
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Pilot Verzakelijking: open gebiedsfonds
 • Regio de Vallei: Regionaal Programma Bedrijventerreinen
 • Regio Groningen Assen 2030: Opstellen monitor bedrijventerreinen
 • Food Center Amsterdam: Aanbesteding herontwikkeling


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts