U bevindt zich hier: Services / Diensten »  » Projectenlijst

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Projectenlijst


Ruimtelijk-economische analyses en verkenningen
 • Gemeente Den Bosch : Profilering economisch beleid
 • Gemeente Eindhoven: Positionering Brainport Avenue
 • Gemeente Hilversum : Ruimtelijk-economische ontwikkelings scenario's
 • Gemeente Nijmegen : Kernactiviteiten economische beleid
 • Kamer van Koophandel Den Haag : Economische onderbouwing ROM Haaglanden
 • Kamer van Koophandel Amsterdam : Economische Toekomst Metropoolregio Am-sterdam
 • Ministerie van Economische Zaken : Internationale concurrentiepositie van de Rand-stad
 • Ministerie van Economische Zaken : Opstellen regionale ontwikkelingsprogramma’s voor EFRO
 • Ministerie van Economische Zaken : Clusterontwikkeling in Nederland door Pieken in de Delta
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Economische speerpunten Randstad 2040
 • Provincie Drenthe : Opstellen EU-structuurfondsprogramma's
 • Provincie Gelderland : Ruimtelijk-economische visie op de West – Oost corridor
 • Provincie Groningen : Opstellen EU-structuurfondsprogramma's
 • Provincie Limburg : Prognoses ontwikkeling fysieke omgeving; bouwstenen Provinci-aal Omgevingsplan
 • Provincie Noord-Brabant : Brabantse Economie Met Open Grenzen; analyse kansrijke clusters voor economisch beleid
 • Provincie Noord-Holland : Perspectiefvolle economische clusters in Noord-Holland
 • Provincie Overijssel : Ruimtelijk-economische visie op de West – Oost corridor
 • Provincie Zeeland : Toekomstig economische beleid (PSEB)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Economische speerpunten Randstad 2040
 • VNO-NCW : Ontwikkeling Corridor Oost-West
 • VNO-NCW : A4-corridor als planconcept

Regionaal economische ontwikkelingsprogramma's
 • Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging/ Limburgs Werkgevers-vereniging: Lo-gistiek-Industrieel Manifest
 • Gemeente Almere: Profilering economisch beleid, economische schaalsprong Almere
 • Gemeente Amstelveen: Economische toekomstvisie
 • Gemeente Doetinchem: Toekomstvisie Doetinchem
 • Gemeente Ede: Ruimtelijke inkadering (boven)regionale ISEV-terreinen
 • Gemeente Eemsmond: Economisch toekomstperspectief
 • Gemeente Gemert: Economische strategie
 • Gemeente Gennep: Economische strategie
 • Gemeente Haarlemmermeer: Visie Haarlemmermeer 2015
 • Gemeente Hilversum: Bedrijvencluster
 • Gemeente Horst: Masterplan Horst
 • Gemeente Maastricht: Analyse projecten in het kader van maatregelen voor economi-sche structuurversterking
 • Gemeente Roermond: Evaluatie gemeentelijke strategie en ontwikkeling strategische visie
 • Gemeente Sneek: Toekomstvisie Sneek
 • Gemeente Tilburg: Analyse projecten in het kader van maatregelen voor economische structuurversterking
 • Gemeente Venlo: Herijking economisch beleid
 • Gemeente Venlo: Economische betekenis industrieel en logistiek knooppunt Venlo
 • Gemeente Venray: Structuurvisie Venray
 • Gemeente Vlaardingen: Economisch beleidsplan
 • Gemeente Vlissingen: Binnenstadsplan
 • Gemeente Vlissingen: Nota Economisch Beleid
 • Gemeente Weert: Toekomstschets
 • Gemeente Zoetermeer: Economisch beleidsplan
 • Kamer van Koophandel Rijnland: Economische vitaliteit Groene Hart
 • Kamers van Koophandel Flevoland, Gooiland en Eemland: Strategische samenwer-king
 • Projectbureau Groene Hart: Bedrijven in het Groene Hart
 • Provincie Flevoland: Ondernemingshuis Flevoland
 • Provincie Flevoland: Stimulering bedrijfsinitiatieven
 • Provincie Flevoland / Kamer van Koophandel Flevoland: Bedrijfsverplaatsingen uit Flevoland
 • Provincie Gelderland: Evaluatie Gelders sociaal-economisch beleid
 • Provincie Gelderland / Provincie Overijssel: Ontwikkelingsmogelijkheden agro-industrie en agrologistiek in de A1-Protein Cor-ridor
 • Provincie Limburg: Advies Structuurvisie Noord- en Midden-Limburg
 • Provincie Limburg: Toekomstverkenning Limburg 2015
 • Provincie Limburg / Provincie Noord-Brabant / Provincie Zeeland: Analyse en synergietoets projectvoorstellen Zuid-Nederland in het kader van maatregelen voor economische structuurversterking
 • Provincie Noord-Brabant: Actieprogramma Economie & Milieu
 • Provincie Noord-Brabant: Regionale Samenwerking Nieuwe Stijl
 • Provincie Utrecht: Provinciaal Economisch Beleidsplan
 • Provincie Utrecht: Regionaal industriebeleid
 • Provincie Utrecht: Actualisering Economisch Actieprogramma
 • Provincie Utrecht: Economische ontwikkelingsvisie
 • Provincie Zeeland: Economische ontwikkelingsvisie en actieprogramma
 • Provincie Zeeland: Opstellen samenhangend investeringsprogramma Provincie Zee-land in het kader van de TIPP-regeling
 • Provincie Zeeland: Strategische visie ‘Voortvarend Zeeland’
 • Provincie Zuid-Holland: Economische Strategie Zuidvleugel
 • Provincie Zuid-Holland e.a. : Uitvoeringsprogramma Drechtsteden
 • Provincie Zuid-Holland e.a. : Uitvoeringsprogramma Goeree Overflakkee / Hoeksche Waard
 • Regio Hollandse IJssel: Hollandse IJsselzone als werkgebied
 • Regio Noordoost-Brabant: Verankering bedrijven in de regio
 • Regio West-Brabant: Monitoring Regionaal Economisch Actieprogramma
 • SADC: Clusterontwikkeling Aerospace
 • Samenwerkingsverband Midden-Brabant: Ontwikkelingsschets Langstraat-corridor
 • Samenwerkingsverband West-Veluwe: Economisch Actieprogramma
 • Stimuleringsprogramma Regionale Economie Rivierenland: Regionaal Economi-sche Visie en Actieplan
 • Zuidvleugel Bureau: Kansrijke clusters en projecten in de Zuidvleugel van de Rand-stad

Referenties innovatie
 • Astron: REP Astron/IBM
 • Business Cluster Semiconductors: Propositie semiconductors
 • Europese Commissie: Technology transfer in depressed areas
 • Exposantenvereniging Elektrotechniek: Internationalisatie elektrotechnische sector
 • Exposantenvereniging Elektrotechniek: Electrotechniek en e-commerce
 • G 21; Samenwerkingsverband 21 grootste gemeenten in Nederland: ICT en grote steden beleid
 • Gemeente Emmen: Verkenning en positionering telecominfrastructuur
 • Gemeente Tilburg / Brabantse Ontwikkelings Maatschappij / Hoger onderwijsin-stellingen in Tilburg: Verkenning van potentiële spin-offs van hoger onderwijsinstellin-gen
 • Health Valley: Red Medtech Highway
 • IOK Kempen: Toeleveranciers automobielindustrie
 • Kamer van Koophandel Amsterdam: Internationalisering commerciële diensten
 • Kamer van Koophandel Amsterdam: Economisch belang Maakindustrie in de Metro-poolregio
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Versterking kennisinfrastructuur
 • NV NOM: Businessplan Biobased Noord-Nederland
 • Provincie Drenthe: FES-aanvraag Groen Gas
 • Provincie Friesland: Dairy Campus
 • Provincie Gelderland: Campussen Oost-Nederland
 • Provincie Groningen / RU Groningen e.a. : Uitwerking concept 'Groningen Kennis-centrum'
 • Provincie Limburg: Evaluatie-opzet Regionaal Technologie Plan
 • Provincie Overijssel/Provincie Gelderland: Masterplan Nanotechnologie
 • Provincie Overijssel: Kennispark Twente
 • Provincie Overijssel: Twente 2020
 • Provincie Overijssel: Universiteit Twente als ICT knooppunt
 • Provincie Zeeland: Business Case Biobased
 • Samenwerkingsverband Noord- Nederland: Ontwikkeling milieuproduktiesector
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland: Inzet gelden voor Transitie alternatief Zuiderzeelijn
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland: Positionering Noord Nederland in het Topsectoren beleid
 • Syntens Nieuwegein: Verkenning Fieldlab Biobased

Referenties werklocaties
 • Hoeksche Waard: kwalitatieve raming behoefte bedrijventerreinen 
 • CV Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje Vier: Vestigingsbeleid Greenport
 • Gemeente Wijk bij Duurstede: Regionaal Convenant Werklocaties Noordoost- Utrecht
 • Gemeente Zeist: Herstructurering Bedrijventerreinen
 • Green Park Aalsmeer: Grondprijsanalayse regio Aalsmeer
 • Kamer van Koophandel Brabant: Regionale visie werklocaties Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Praktijkvoorbeelden Verzakelijking Bedrijventerreinen 
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Pilot Verzakelijking: open gebiedsfonds
 • Regio de Vallei: Regionaal Programma Bedrijventerreinen
 • Regio Groningen Assen 2030: Opstellen monitor bedrijventerreinen
 • Food Center Amsterdam: Aanbesteding herontwikkeling

Referenties infrastructuur & financiële analyses
 • Amsterdam Airport Area: Trade&Logistics
 • Gemeente Aalsmeer: PrimaViera
 • Gemeente Almere: Haalbaarheid Startercentrum Almere
 • Gemeente Ede: Evaluatie accountmanagement
 • Gemeente Eindhoven: MKBA Groene Corridor/Strijp
 • Gemeente Nijmegen: Kansen Novio Tech Campus
 • Gemeente Nijmegen: Waalfront
 • Gemeente Rotterdam: KBA Gravendijkwal
 • Gemeente Tilburg: Spoorzone
 • Gemeente Veldhoven: KBA De Run/ Brainport Avenue
 • Gemeente Venlo : Economische Effecten Venlo Trade Port
 • Gemeente Venlo: MKBA Railterminal Venlo
 • Greenport Venlo: Businessconcepten DCGV
 • Groningen Seaports: MKBA Eemshaven
 • Health Valley: Evaluatie Impact EFRO
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Mainport 2.0
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: MKBA Stadshavens
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Ruimtebehoefte MIRT-VAR
 • NVOB / Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Provincie Limburg: Monitoringon-derzoek Bouwsector
 • Projectbureau Buizenzone Eemsdelta: FES Buisleidingen MKBA
 • Projectbureau DCA: Economische effecten De Centrale As
 • Projectbureau Stadshavens: Vraag en aanbod werkgelegenheid
 • Provincie Flevoland: Intensivering relaties Schiphol-Flevoland
 • Provincie Gelderland / Provincie Noord-Brabant / Provincie Overijssel: Ex ante evaluatie D2 Landbouwluik
 • Provincie Gelderland / Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland: Toeleve-ren en uitbesteden
 • Provincie Overijssel: Ex ante evaluatie EPD Oost
 • Provincie Noord-Brabant: Ex ante evaluatie EPD Zuid
 • Provincie Utrecht: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • SADC: Amsterdam Connecting Trade

Referenties gebiedsontwikkeling
 • Gemeente Aalsmeer: PrimaViera
 • Gemeente Eindhoven: MKBA Groene Corridor/Strijp
 • Gemeente Nijmegen: Kansen Novio Tech Campus
 • Gemeente Nijmegen: Waalfront
 • Gemeente Tilburg: Spoorzone
 • Gemeente Eindhoven: Brainport Avenue
 • Gemeente Venlo: Economische Effecten Venlo Trade Port
 • Groningen Seaports: MKBA Eemshaven
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Gebiedsagenda's, naar een nieuwe werkwijze
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: MKBA Stadshavens
 • Projectbureau Buizenzone Eemsdelta: FES Buisleidingen MKBA
 • Projectbureau DCA: Economische effecten De Centrale As
 • Provincie Utrecht: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Gemeente Amsterdam: Conceptontwikkeling CS Amsterdam
 • Gemeente Haarlem: Beoordeling plannen spoorzone


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts