U bevindt zich hier: Services / Diensten » Goederenvervoer » Havens, binnenvaartknooppunten en logistieke regioís

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Havens, binnenvaartknooppunten en logistieke regioís

Zeehavens vormen als vervoersknooppunt het schakelpunt tussen de verschillende vervoersmodaliteiten weg spoor en binnenvaart. Bovendien moeten ze als vestigingslocatie voor zowel transport en distributie als voor industriële bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden. Relaties met andere knooppunten en regio’s in het achterland blijken steeds essentiëler.

Nederland is altijd een ‘gateway to Europe’ geweest. Deze uitmuntende uitgangspositie heeft Nederland te danken aan de combinatie mainport Rotterdam en luchthaven Schiphol en de uitstekende ligging ten opzichte van het Europese achterland. De positie staat onder druk:

 • Ook andere landen / regio’s investeren in havens en havenontsluitingen
 • Ook andere landen / logistieke regio’s zijn succesvol in het aantrekken van bedrijven die waarde toevoegen aan goederen

Onze toegevoegde waarde

Voor zeehavens en logistieke knooppinten in het achterland voert BCI haalbaarheidsstudies uit (terminals, multimodale vervoersconcepten), ontwikkelt strategische visies over hoe de marktpositie van een regio versterkt kan worden, maakt prognoses (vervoersstromen, bedrijventerreinen) en berekent economische effecten. Tot de opdrachtgevers behoren alle havens in de Hamburg-Le Havre range, knooppunten en logistieke regio’s in het achterland van de mainports.

Voorbeeld activiteiten van ons bureau

 • Marktverkenningen / hot spot verkenningen
 • Concurrentieanalyses
 • Doelgroepenanalyses
 • Vastgoedanalyses en concepten
 • Goederenstroomanalyses
 • Flyer: binnenhavens

Voorbeeldcase modaliteit: nationaal zeehaven project

 • Bron: regio TwenteKlant: Raad voor Verkeer en Waterstaat (Nederland)
 • Opdracht: Gateway Rotterdam 2.0: samenwerkende Nederlandse havens
 • Project idee: In Nederland zijn, naast de grootste Europese haven Rotterdam, ook de grote zeehavens Amsterdam, Zeeland en Groningen gevestigd. Vanwege deze havens wordt Nederland door Amerikaanse en Aziatische bedrijven beschouwd als een belangrijke toegangspoort tot Europa. De havens moeten wel steeds meer samenwerken om competitief en effectief te blijven op het gebied van transport naar het achterland, zodat Nederland haar belang als toegangspoort tot Europa kan vergroten. In deze studie zijn de mogelijkheden voor een gezamenlijk transport systeem voor overslag en transport naar het achterland verkend en werden de effecten daarvan voor de Europese gateway in kaart gebracht.
 • Methode: Een nieuwe Gateway Rotterdam 2.0 strategie is ontwikkeld, gebaseerd op onderzoek, resultaten uit workshops en gesprekken met Nederlandse en buitenlandse publieke en private stakeholders.
 • Resultaat: Een nieuwe Gateway Rotterdam 2.0 strategie, die ook is gebruikt voor de nieuwe beleidsstrategie van de Nederlandse zeehavens. Ook hebben de Nederlandse zeehavens de Havenalliantie opgericht om nauwer samen te werken bij hun achterlandstrategie.

Referenties


Referenties zeehavenprojecten
 • Europese Commissie / Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Relatie tussen zeehavens en achterlandregio's in vijf Europese landen
 • Gemeente Dordrecht / Havenbedrijf Rotterdam: Toekomstperspectief zeehavenfunctie van Dordrecht
 • Hafen Bremen: Ontwikkeling oude havengebied
 • Hafen Bremen: Foodport Bremen
 • Havenbedrijf Amsterdam: Toekomstperspectief cacaosector
 • Havenbedrijf Amsterdam: Positionering Afrikahaven
 • Havenbedrijf Antwerpen: Industrieel-logistieke trends havens in Hamburg – Le Havre range als basis voor de ruimtebehoefte aan zeehaventerreinen
 • Havenbedrijf Amsterdam: Marketing logistieke sector
 • Havenbedrijf Amsterdam: Marktkansen in de Food Sector
 • Havenbedrijf Rotterdam: Advies ten aanzien van port marketing
 • Havenbedrijf Rotterdam: Concurrentiepositie achterlandregio’s Rotterdamse Haven
 • Havenbedrijf Rotterdam: Europees netwerk van logistieke centra
 • Havenbedrijf Rotterdam: Grond als strategische locatiefactor
 • Havenbedrijf Rotterdam: Relatie Rotterdam - achterlandregio's
 • Havenbedrijf Rotterdam: Japanse logistieke activiteiten
 • Havenbedrijf Rotterdam: Mainport en carriers
 • Havenbedrijf Rotterdam: Marketingplan Rotterdamse haven
 • Havenbedrijf Rotterdam: Opstellen Distributienota
 • Havenbedrijf Rotterdam: Produkt- en marktstudie Distripark Maasvlakte
 • Havenbedrijf Rotterdam: Verhouding mainport-achterlandregio's
 • Groningen Seaports: Regionaal Service Center Intermodaal vervoer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Economische uitstralingseffecten Mainports
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Toekomstperspectieven kustvaart
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Verkenning Ruimtetekort Mainport Rotterdam
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Zeehavenbeleid
 • Nationale Havenraad: Distributienetwerken
 • Nationale Havenraad: Implementatie samenwerking tussen zeehavens
 • Nationale Havenraad: Samenwerking tussen zeehavens
 • Projectbureau Masterplan Noordzeekanaal: Marktsegmentatie Westzanerpolder
 • Projectbureau Masterplan Noordzeekanaal: Aanbod zeehaventerreinen in het Noordzeekanaalgebied
 • Projectbureau Masterplan Noordzeekanaal: Ruimtebehoefte aan zeehaventerreinen en bedrijventerreinen in het Noordzee-kanaalgebied
 • Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Distributieperspectieven
 • Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Plan van aanpak voor beter benutten Rotterdams havengebied
 • Provincie Groningen / Provincie Flevoland / e.a.: Versterking zeehavenfunctie Noordelijke zeehavens
 • Provincie Groningen / Gemeente de Marne: Toekomstvisie haventerrein Lauwersoog
 • Provincie Zeeland: Toekomstvisie Zeeuwse havens
 • Zeeland Seaports: Economische betekenis Westerschelde Container Terminal


Referenties binnenhavenprojecten
 • Gemeente Bergen op Zoom: Marktverkenning en programma van eisen containerterminal Buitenhaven
 • Gemeente Bergen op Zoom: Strategische Havenvisie Theodorushaven
 • Gemeente Breda: Binnenhavenvisie Breda
 • Gemeente Cuijk: Havenontwikkeling en opzet multipurpose kade Cuijk
 • Gemeente Delft: Marktanalyse en ruimtelijke inpassing nieuwe binnenhaven Schieoevers Zuid-West
 • Gemeente Den Helder: Havenvisie Den Helder
 • Gemeenten Dongen, Oosterhout, Tilburg, Waalwijk en bedrijfsleven regio Midden Brabant: Masterplan Havens Midden Brabant
 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam: Toekomstvisie gemeentehaven Boven-Hardinxveld
 • Gemeenten Oosterhout, Tilburg en Waalwijk: Samenwerking en professionalisering havenbeheer Havens Midden Brabant
 • Gemeente Venlo: Havenvisie Venlo
 • Gemeente Waalwijk: Economische betekenis van de sector logistiek en de haven van Waalwijk
 • Gemeenten Zwijndrecht, Gorinchem, Nijmegen, Beuningen, Wijchen, Bergen op Zoom, Veghel, Eindhoven Oosterhout, Tilburg, Waalwijk: Opstellen kosten-baten analyses voor haveninvesteringen Quick Wins Binnenhavens
 • Haven Amsterdam e.a.: Opstellen van een handboek voor overheden voor behoud en realisatie van overslaglocaties
 • Havenbedrijf Rotterdam: Groeimogelijkheden inlandterminals en samenhang inlandterminals en containertransferium
 • Kamer van Koophandel Centraal Gelderland: Toekomstige ontwikkeling en beheer Rijnhaven Wageningen
 • Koninklijke Schuttevaer, Kantoor Binnenvaart en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart: Toekomstperspectief kleine schepen in de binnenvaart
 • Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg: Marktanalyse en inrichtingsplan bedrijventerrein Zevenellen en haven Buggenum
 • Provincie Friesland: Ontwikkeling waterfront Stavoren
 • Provincie Friesland: Integrale gebiedsontwikkeling Friese Meren Z-W Friesland (klimaatbestendige passantenhavens, capaciteitsvergroting sluizen, herstructurering watergebonden bedrijventerreinen)
 • Provincie Gelderland: Locatiescan en markttoets laad- en loswallen in de regio Duiven-Westervoort-Arnhem
 • Provincie Gelderland: Expert view havenontwikkeling Roelofshoeve Duiven
 • Provincie Zuid-Holland: Ruimtebehoefteraming watergebonden bedrijfsruimte
 • Provincie Zuid-Holland: Opstellen kosten-baten analyses voor vaarweginvesteringen Quick Wins Binnenhavens
 • Provincie Zuid-Holland: Ontwikkeling watergebonden bedrijventerreinen en loswallen Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland: Marktverkenning watergebonden bedrijventerreinen Oude Rijnzone
 • Provincie Zuid Holland: Opzet meerjarenprogramma investeringen in Binnenhavens en Vaarwegen
 • Regio Twente: Professionalisering havenbeheer Twente
 • ROC Haven Gennep BV: Opstellen businessplan voor overslagactiviteiten in Gennep
 • Stadsregio Arnhem-Nijmegen en regio Drechtsteden e.a.: Kansen voor een slimmere en schonere binnenvaart tussen Rotterdam en Duisburg
 • Van Uden Group: Opstellen businessplan voor overslagactiviteiten in Haaften

Referenties strategische studies en actieprogramma’s
 • AgentschapNL: Programma bedrijventerreinen en goederenvervoer
 • AgentschapNL: Programma binnenlandse distributie 21-ste eeuw
 • AgentschapNL: Verkenning prestatie indicators goederenvervoer
 • AgentschapNL: VPR Goederenvervoer: RO-instrumenten om duurzaam goederenvervoer te stimuleren
 • Bossche InvesteringsMaatschappij: Logistieke en ruimtelijke strategie De Rietvelden
 • Stichting Connekt: Programma binnenlandse distributie
 • DHL: Toekomst van Express Logistics
 • Europese Unie: City Freight: Internationale vergelijking en evaluatie van innovatieve systemen op het gebied van stede-lijke distributie in Europese steden
 • Europese Unie: HST Freight Forum
 • Europese Unie: TEN Invest: Trans Europese Netwerken
 • Gemeente Almere: Logistieke strategie Almere
 • Gemeente Den Haag: Perspectief binnenstedelijke distributie
 • Gemeente Den Haag: Pilotprojecten stedelijke distributie
 • Gemeente Ouderkerk aan de Rijn: Verkenning alternatieven aan- en afvoer goederen
 • Gemeente Rotterdam : Venstertijden binnenstedelijk goederenvervoer
 • Gemeente Venlo / Provincie Limburg: Visie op Venlo als industrieel en logistiek knooppunt
 • Gemeente Venlo / Provincie Limburg: Masterplan Venlo
 • Gemeente Venlo / Provincie Limburg: Positionering knooppunt Venlo in de 5-de nota RO
 • Incodelta: Logistieke visie Zuid-Nederland
 • Kamer van Koophandel Oost-Brabant: Logistiek concept Oost-Brabant
 • Kamers van Koophandel in de Randstad: Bereikbaarheid Randstad; kiezen voor nieuwe dynamiek
 • Kamers van Koophandel Straatsburg, Colmar en Mulhouse: Logistiek perspectief Elzas
 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen: Logistieke regiefunctie KAN
 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen: Regionale Logistieke Sturing (RLS) KAN
 • LIOF: Logistiek plan Zuid-Limburg
 • Ministerie van Economische Zaken: Bereikbaarheid economische centra
 • Ministerie van Economische Zaken: Marktmogelijkheden voor ondergronds transport
 • Ministerie van Economische Zaken: Verkenning Nederlands Logistiek Cluster
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: AVV: Goederenstromen Nederland – België - Duitsland
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Bedrijfs Logistiek Efficiency Systeem (BLES)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Effectiviteit en beleidsinstrumentarium Korte Afstand Goederenvervoer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Goederenvervoer en ruimtelijke ordening
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Incodelta: advisering corridorteam zuidoost
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Internationale effecten ‘Rondje Randstad’
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Intra company transport efficiency
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Logistiek concept Maasvlakte
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Logistieke consequenties van internationalisering Nederlandse bedrijvigheid
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Opstellen corridoragenda
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Prioritering infrastructuurprojecten
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Projectmanagement Bereikbaarheidsoffensief Randstad
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Projectmanagement Zuiderzeelijn
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Quick-scan logistieke efficiency winkelcentra
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Quick-scan ontwerp Piek subsidieprogramma (piekgeluiden bij het laden en lossen detailhandel)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Rijksbetrokkenheid Mainport Rotterdam
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Visie Goederenvervoer-knooppunten
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Nieuw begrip infrastructuur en clusters
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Naar een netwerk van netwerken in het goederenvervoer en op bedrijventerreinen
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Analyse van internationale logistieke dienstverleners
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Nederland Transferland 2030
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Noord-Holland: Analyse Goederenstromen
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Zuid-Holland: Economische effecten rekeningrijden
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Zuid-Holland: Clusters en goederenvervoer
 • Nederland Distributieland: Cohortanalyse Europese Distributie Centra
 • Nederland Distributieland: Economische visie op Nederland als toegevoegde waardeland
 • Nederland Distributieland: Uitbestede Europese distributiecentra
 • Nederland Distributieland: Verkenning kansen en mogelijkheden voor excellente logistieke activiteiten voor Nederlandse bedrijven
 • NIDO, Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling: Bundel voorbeeldprojecten duurzame logistiek
 • NIDO, Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling: Kansen voor duurzame logistiek in binnenvaart
 • NIDO, Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling: Visie ontwikkelingsmogelijkheden duurzame logistiek binnen de A15 corridor
 • N.V. Zeekanaal en Watergebonden grondbeheer Vlaanderen: Marktverkenning nat bedrijventerrein Haacht-Herent-Leuven
 • N.V. Zeekanaal en Watergebonden grondbeheer Vlaanderen: Strategisch beleidsplan voor het Kanaal naar Charleroi
 • Provincie Gelderland: Cargo management
 • Provincie Gelderland: Samenwerking Achterhoekse vervoerders in het vervoer van en naar België
 • Provincie Gelderland: Visie op netwerkinfrastructuur
 • Provincie Gelderland / Overijssel: Goederenvervoerplan Oost-Nederland
 • Provincie Limburg: Ondersteuning Masterplan Venlo voor ICES (Economische Structuurversterking)
 • Provincie Noord-Brabant: Toekomst Logistiek Noord-Brabant
 • Provincie Overijssel: Logistiek perspectief Twente
 • Provincie Zeeland: Actieplan Goederenvervoer
 • Provincie Zeeland: Maatschappelijk afwegingskader Westerschelde Container Terminal
 • Provincie Zeeland: Ruimtelijke en logistiek ontwikkelingen in de Kanaalzone (Zeeuws-Vlaanderen)
 • Provincie Zeeland: Versterking transport- en distributiefunctie
 • Regio Elzas: Logistieke visie
 • Regio Hannover: Marketing logistieke dienstverleners
 • Regio Ostrava: Toekomstperspectief distributiefunctie
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): Actieplan Goederenvervoer Noord-Nederland
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): Regiovisie Goederenvervoer Noord-Nederland
 • Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland: Actieprogramma Logistieke Sector
 • Wirtschaftsförderung Gesellschaft Dortmund: Logistieke visie Dortmund
 • Wirtschaftsförderung Gesellschaft Herne: Logistieke visie Centraal Ruhrgebied


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts