U bevindt zich hier: Services / Diensten » Goederenvervoer » Vervoersmodaliteiten

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Vervoersmodaliteiten

Het inzetten van de juiste vervoersmodaliteit voor het juiste onderdeel van de keten blijft een belangrijk aandachtspunt bij bedrijven en overheden. Vanuit de EU is het begrip co-modality nog steeds een belangrijk thema (samen de groei opvangen). Ook nationale en lagere overheden zetten nog steeds fors in op wat we tegenwoordig noemen synchromodaal transport, terwijl het Havenbedrijf Rotterdam een ‘gedwongen’ modal split oplegt.

Naast het inzetten van meerdere modaliteiten op een route kennen de modaliteiten zelf ook de nodige vraagstukken. De binnenvaart moet professionaliseren, het spoorvervoer kampt nog met veel infrastructurele knelpunten en het wegvervoer met een negatief imago. Vraagstukken als vervoer met LZV’s en of veiligheid, douane en ICT in transport worden binnen dit segment verder uitgediept.

Onze toegevoegde waarde

BCI heeft specialisten in huis voor alle modaliteiten die in staat zijn haalbaarheidsstudies uit te voeren, businesscases door te rekenen en te assisteren in het opzetten van een nieuwe intermodale dienst. Ook kunnen we regio’s helpen bij de ruimtelijke inpassing van een nieuw initiatief en onderhouden we intensieve contacten met de EU, Ministeries, regionale overheden, gemeenten en organisaties die de onderliggende modaliteiten vertegenwoordigen. Uniek is onze kennis van internationale investeringsbewegingen en de mondiale ketens van grote ondernemingen die aan de basis staan van de vraag naar nieuwe intermodale diensten en concepten.

Voorbeeld activiteiten van ons bureau

 • Haalbaarheidsstudies
 • Doorrekenen businesscases
 • Naar een actieplan intermodaal transport

Voorbeeldcase Modaliteiten

 • Klant: Railport Brabant
 • Opdracht: GVT Group of Logistics, gemeente Tilburg, ProRail e.a. werken samen aan de ontwikkeling van de nieuwe spoorzone in Tilburg. Een van de onderdelen binnen deze spoorzone is de herontwikkeling van het (voormalig) Campina-terrein tot nieuwe Railport Brabant. GVT heeft aan BCI gevraagd te ondersteunen bij de uitwerking van het businessplan voor Railport Brabant. Belangrijk onderdeel bij de opzet van dit businessplan is het vinden van externe financieringsmogelijkheden.
 • Project idee: De adviseur van BCI heeft in een interactief proces samengewerkt met het management en de medewerkers van GVT bij de totstandkoming van het businessplan en de onderhandelingsgesprekken met externe (financierings)partijen.
 • Methode: Als eerste stap in dit traject heeft BCI een marktanalyse voor GVT uitgevoerd. Deze marktanalyse is vertaald in een operatoneel exploitatieplan en financieel businessplan. Aansluitend heeft BCI externe financieringsmogelijkheden (fondsen, subsidies) geïnventariseerd die de toekomstige exploitatie van Railport Brabant positief kunnen beïnvloeden. Met de juiste partijen die financieel aan Railport Brabant bijdragen zijn gesprekken voorbereid en begeleid.
 • Resultaat: De gemeente Tilburg, spoorbeheerder ProRail en GVT steken gezamenlijk circa 25 miljoen euro in een uitbreiding van het spoor bij de bedrijventerreinen Loven, Loven-Noord en Berkel-Enschot. In het oog springt de aanleg van Railport Brabant, een terminal voor het laden en lossen van goederentreinen. Die komt op het voormalige Campina-terrein op Loven, sinds begin 2010 eigendom van GVT Group of Logistics. Treinen met containers of stukgoed vanuit het westen kunnen straks via een nieuwe spooraansluiting rechtstreeks naar de terminal. Dat brengt Tilburg in de positie van de enige Brabantse stad die direct vanaf de Brabantroute ontsloten wordt.

Referenties

 • AgentschapNL: Duurzame logistiek in de voedings- en genotmiddelenindustrie
 • BCT Bosche Container Terminal: Strategische alliantie BCT - Heineken
 • Bedrijvenpark Medel: Marktstudie naar een multimodale overslaglocatie op het Bedrijvenpark Medel.
 • Carillion: Haalbaarheid Intermodaal Centrum St. Jean d’Angely
 • C&I Holland: Expert opinion rail transport Katwolderhaven Zwolle
 • Consortium van 3 marktpartijen: BCTN, HUPAC en RSC Rotterdam, Business plan Rail Opstap Punt Valburg
 • Container Terminal Nijmegen: Verkenning uitbreidingsmogelijkheden CTN
 • DAR: Container terminal inrichting deepsea en spoor haven van Aqaba – Jordanië
 • DSM Delft: Verkenning binnenvaart- en wegvervoer als alternatief voor spoorvervoer
 • DSM Delft: Verkenning vervoer gevaarlijke stoffen
 • Engineering company, Incodelta: Haalbaarheid spoorconcept voor begeleid goederenvervoer: Truck-on-train
 • Europese Unie: Binnenvaart in Europa (IMMUNITY)
 • Europese Unie: Multimodale initiatieven in grootstedelijke gebieden (IDIOMA)
 • Europese Unie: Voor- en natransport intermodaal vervoer (IMPREND)
 • Europese Unie: Intermodale infrastructuur
 • Europese Unie: Stimuleren en vergroten van intermodaal vervoer in Europa door het wegnemen van belemmeringen a.g.v. veiligheidsrisico’s en beveiligingsmaatregelingen (SIT)
 • EVO / Ministerie van Infrastructur en Milieu: Multimodaliteitsscan bij verladers
 • Gemeente Alphen a/d Rijn: Positionering Rijnhaven
 • Gemeente Amsterdam: Goederenvervoer regio Amsterdam
 • Gemeente Arnhem: Positionering binnenvaart
 • Gemeente Eindhoven: Business Case HST Eindhoven-Duitsland
 • Gemeente Gennep: Binnenvaart Overslag Centrum
 • Gemeente Harderwijk: Potenties Regionaal Overslag Centrum en (her)inrichting haventerrein
 • Gemeente Lanaken - Belgie: Haalbaarheid spoorterminal en begeleiding selectie exploitant
 • Gemeente Nijmegen: Havengelden
 • Gemeente Sneek: Behoefte nat bedrijventerrein
 • Gemeente Tilburg: Ontwikkelingspotentie Wilhelminakanaal
 • Gemeente Venlo: Perspectief railterminal Trade Port Noord
 • Gemeente Vlissingen: Nut en noodzaak Westerschelde Container Terminal
 • Gewest Vlaanderen: Multimodale scan bedrijven Vlaanderen
 • GOederenVErvoer RAndstad (GOVERA) e.a.: Haalbaarheid binnenvaartterminal Alphen a/d Rijn
 • GOederenVErvoer RAndstad (GOVERA) e.a.: Haalbaarheidsstudie terminal Zaandam
 • Havenbedrijf Antwerpen, Advies kansrijke intermodale concepten Antwerpen - Zuid-Nederlandse en Duitse achterland
 • Havenbedrijf Antwerpen / Gemeente Venlo: Marktverkenning goederenconcepten spoorvervoer
 • Havenbedrijf Moerdijk: Business case Rail Service Center Moerdijk
 • Havenbedrijf Zeeland Seaports / Haven Gent / Euregio: Haalbaarheidsstudie multi-modale terminal
 • Havens van Amsterdam, Groningen, Zeeland, Velsen en Den Helder: Shortsea-mogelijkheden Baltische Staten
 • HUPAC: Ontwikkeling overslagcapaciteit spoor Rotterdamse en Antwerpse haven
 • HUPAC: Business plan rail terminal Ede
 • Industrieschap Medel: Benutting laad- en loswal
 • Kamers van Koophandel Amsterdam, Utrecht en Zuidwest-Gelderland/Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Intensivering gebruiksmogelijkheden Amsterdam-Rijnkanaal
 • Kamer van Koophandel Limburg, INCODELTA: Uitwerking continentaal spoorconcept van/naar Zuid-Nederland
 • Kamers van Koophandel Noord-Limburg: Manifest spoorverbinding Antwerpen - Venlo
 • Ministeries van Transport – NL, B, Lux. and France: Actieplan voor versterking internationaal goederenvervoer op spoorcorridor Rotterdam-Lyon
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Actualisatie haalbaarheid A-67 spoorlijn in relatie tot IJzeren Rijn
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Draagvlak adviesteam multimodaal vervoer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Eindpuntorganisatie Italië weg-railvervoer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Goederenvervoer en milieu
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Haalbaarheid Voorlichtingsbureau Shortsea
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Herijking beleid spoorgoederenvervoer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Integrale scans verbetering transport efficiency
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Internationale analyse vaarwegenbeleid
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Knooppunten in het goederenvervoer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Modal-shift scans in Nederland
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Monitoring terminalbeleid
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Monitoring transactie modal shift
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Multimodale clusters
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Uitwerking verbetermaatregelen voor de (digitale) zelfscan transport efficiency
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Inlandterminals en transportcentra
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Midden-Nederland: Railoverslagcentrum Amersfoort
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Midden-Nederland: Toekomstvisie multimodaal bedrijventerrein Lage Weide Utrecht
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Noord-Brabant: Ontwikkelingskansen Zuid-Willemsvaart
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Noord-Brabant: Intermodaal vervoer Zuidoost Brabant
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Noord-Holland: Mogelijkheden Derde Rijksbinnenhaven Velsen
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Noord-Nederland: Potenties vaarweg Lemmer-Delfszijl
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Oost: Haalbaarheid regionaal overslagcentrum Zutphen
 • Mobiliteitsunit Vlaams Ministerie: Modal-shift scans in België
 • MTR Noord-Nederland: Stimulering binnenvaart
 • Ontwikkelingsmaatschappij Oost-NV: Regionaal-economische betekenis Rail Opstap Punt Valburg
 • Projectbureau KAN / Provincie Gelderland / RWS Gelderland / KvK Gelderland: Pilot regio DC’s in KAN-gebied
 • Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Beïnvloeding vervoerswijzekeuze
 • Provincie Flevoland / Gemeente Lelystad / Rijkswaterstaat: Regionaal Overslagcentrum Flevoland
 • Provincie Flevoland: Lelystad als draaischijf voor goederenvervoer
 • Provincie Gelderland: Business plan Multimodaal Steunpunt Oost-Nederland
 • Provincie Gelderland: Marktstudie binnenvaart Gelderland
 • Provincie Gelderland: Monitoring transactie multimodale scans
 • Provincie Gelderland: Multimodale scan bedrijven Gelderland
 • Provincie Gelderland: Ontwikkelingsmogelijkheden Regionale Overslag Centra
 • Provincie Gelderland: Positionering multimodaal bedrijventerrein de Mars in Zutphen
 • Provincie Gelderland: Uitvalsanalyse logistiek multimodale scans Gelderland
 • Provincie Limburg: Quick scan toegevoegde waarde alternatieve IJzeren Rijn verbinding N280/A52
 • Provincie Limburg: Haalbaarheid spoorterminal Zuid-Limburg
 • Provincie Noord-Holland: Ontwikkelingsmogelijkheden kanaal Stolpen-Schagen
 • Railport Venlo: Marktanalyse continentale spoorverbinding Venlo – bestemming Oost-Europa
 • REWIN: Regionale Overslagcentra West-Brabant
 • Ridderhaven Logistiek Centrum: Potenties Ridderhaven Container Terminal
 • SBB Cargo: Marktanalyse intermodaal spoor- vs wegvervoer Europese corridors
 • Stuurgroep Duurzame Logistiek: Businesscase Agri Rail terminal Greenparc Bleiswijk
 • Versteijnen Group of Logistic: Business development Railport Brabant
 • VNPI: Gevaarlijke stoffen vervoer per spoor – inbreng expertise en ondersteuning


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts